منتخب هیأت داوران سال 1399

منتخب هیأت داوران شماره 63/ بهار و تابستان 1399 :

مرضیه اخلاقی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

فاطمه شهیدی، استادیار گروه فلسفه انجمن حکمت و فلسفه ایران

سعید انواری، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه سلیمانی دره باغی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)

سید احمد حسینی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید مدنی

عبدالله صلواتی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهید رجایی

داوود حسینی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا فاضلی، استادیار گروه فلسفه دانشگاه یاسوج

علی رضا دارابی، دکتری تخصصی فلسفه (منطق) و مدرس دانشگاه

محمدکاظم فرقانی، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

عین اله خادمی، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

مریم کیانی فرید، استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی

فرزانه ذوالحسنی،دانشیار گروه دانشگاه امام زنجان

سید حسین موسویان، استادیار

مریم سالم، استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

حسین هوشنگی، استادیار گروه الهیات دانشگاه امام صادق(ع)