اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعیده سادات شهیدی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

www.researchgate.net/profile/Saeedeh_Shahidi
saeedehshahidigmail.com

سردبیر

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق (ع) واحد برادران

hekmatsinaviisuw.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا اکبری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق(ع)

isu-ir.academia.edu/rezaakbari
reza.akbarigmaile.com

محمد ایلخانی

دکتری فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

m-ilkhanicc.sbu.ac.ir

زهره توازیانی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)

drztavazianyyahoo.com

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

javadi-mqom.ac.ir

حسین کلباسی اشتری

دکتری فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

hkashtariyahoo.com

سید احمد حسینی

فلسفه مشاء دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ahmadhosseineeazaruniv.ac.ir

فاطمه سلیمانی دره باغی

دکتری فلسفه تطبیقی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

www.researchgate.net/profile/Fateme_Soleimani7
fateme_soleimaniyahoo.com

فاطمه صادق زاده قمصری

دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

www.linkedin.com/in/fatemeh-sadeqzadeh-8a5965176/
sadeqzadehisuw.ac.ir