اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی حکمت سینوی:

این نشریه با هدف آشنایی با میراث فلسفه اسلامی و ایجاد بستری مناسب جهت انجام پژوهش‏ های فلسفی ـ تطبیقی و مطالعات میان رشته ‏ای در حوزه دین و فلسفه مشاء، می‏ کوشد زمینه را برای فعالیت‏ های علمی و پژوهشی اساتید و پژوهشگران به ویژه بانوان فراهم آورد. 

این دوفصلنامه در صدد انعکاس مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا  و یافتن پاسخی به مسائل جدید است.