دوره و شماره: دوره 25، شماره 65، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-331 

علمی ـ پژوهشی

1. فیاض لاهیجی و قرائتی متفاوت از نظریه صور مرتسمه ابن سینا

صفحه 5-35

10.30497/ap.2021.240603.1519

محمود رضا مهاجری؛ عزیزالله افشار کرمانی


5. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

صفحه 133-157

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


8. شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

صفحه 207-226

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی