دوره و شماره: دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 1-331 

علمی ـ پژوهشی

1. فیاض لاهیجی و قرائتی متفاوت از نظریه صور مرتسمه ابن سینا

صفحه 5-30

10.30497/ap.2021.240603.1519

محمود رضا مهاجری؛ عزیزالله افشار کرمانی