دوره و شماره: دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398