دوره و شماره: دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397