دوره و شماره: دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 51، دین و ارتباطات، شهریور 1396 

علمی-پژوهشی

روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ)

صفحه 5-35

10.30497/rc.2017.1994

ادریس راموز؛ احمدعلی قانع


بررسی امکان بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر متحرک

صفحه 37-65

10.30497/rc.2017.1995

اعظم راودراد؛ بشیر معتمدی


خوانش قرآنی از سرمایه اجتماعی با تأکید بر سوره حجرات

صفحه 67-103

10.30497/rc.2017.1996

نرگس شکربیگی؛ سهراب مروتی؛ یارمحمد قاسمی


نحوه بازنمایی شخصیت‌های سریال ستایش مبتنی بر گفتمان توحیدی

صفحه 105-143

10.30497/rc.2017.2005

سعید رضا عاملی؛ طوبی کریمی


عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک ‌زندگی اسلامی در بین دانش‌آموزان شهر شیراز

صفحه 145-169

10.30497/rc.2017.2006

مریم مختاری؛ اصغر میرفردی؛ کوروش عیسایی خوش


کاوش در فرآیند تأثیر نرم‌افزارهای قرآنی بر فهم قرآنی کودکان از دیدگاه مادران

صفحه 171-197

10.30497/rc.2017.2007

حسن بشیر؛ مجید جعفریان