دوره و شماره: دوره 20، شماره 56 - شماره پیاپی 2، آذر 1395، صفحه 1-172 
6. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

صفحه 103-118

10.30497/ap.2016.61502

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی