دوره و شماره: دوره 20، شماره 55 - شماره پیاپی 1، خرداد 1395، صفحه 1-178 

علمی ـ پژوهشی

1. حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


4. بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا، مصباح یزدی)

صفحه 63-80

10.30497/ap.2016.59348

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی