دوره و شماره: دوره 17، 37-38 - شماره پیاپی 37، دین و ارتباطات، اسفند 1389، صفحه 1-208