دوره و شماره: دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 1-151 
2. فرآیندتکون معرفت دینی در فلسفه ابن سینا (با تاکید بر شناخت مجردات)

صفحه 23-41

10.30497/ap.2015.53385

ربابه جلیلی بهابادی؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن آبادی