دوره و شماره: دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394 
6. نگاهی به آرمان شهر سینوی

صفحه 111-130

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی