دوره و شماره: دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393 

علمی ـ پژوهشی

1. روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

صفحه 5-23

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور