دوره و شماره: دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-152 
7. اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

صفحه 115-126

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ حسینعلی نصرآبادی