دوره و شماره: دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-158 (کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 10/5/1388 به دوفصلنامه حکمت سینوی درجه علمی ـ پژوهشی (با شماره مجوز 814/11/3( اعطا کرده است.)