دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-160 (بهار و تابستان 1388)