دوره و شماره: دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 1-139 (پاییز و زمستان 1390) 
4. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر