دوره و شماره: دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-155 (بهار و تابستان 1391) 

علمی ـ پژوهشی

1. نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات

صفحه 5-25

سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهران رضایی


6. نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

صفحه 111-130

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری