دوره و شماره: دوره 16، شماره 47، مرداد 1391، صفحه 1-155 (بهار و تابستان 1391) 
6. نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

صفحه 111-130

10.30497/ap.2012.39452

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری