بررسی رابطه میان گزینه‌های پروفایل کاربران دختراینستاگرام با باورهای دینی آن‌ها (مطالعه موردی؛ دختران مراجعه کننده به برخی مراکز روانشناختی شهر قم)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل دانشگاه آزاد قم

2 دانشجو دانشگاه قرآن و حدیث قم

3 گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

10.30497/rc.2023.241885.1851

چکیده

با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی اینترنتی، لازم به نظر می‌رسد درمورد این شبکه‌ها و نوع رفتارهای کاربران و تأثیرات آن بر آن‌ها، پژوهش انجام پذیرد؛ تا راهگشای استفاده مفیدتر از این تکنولوژی جدید باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان گزینه‌های پروفایل کاربران دختر(20 تا 24ساله) اینستاگرام، با باورهای دینی آن‌ها در بین کاربران مراجعه کننده به مراکز روانشناختی شهر قم انجام شده است. به این ترتیب که، از میان دختران 20 تا 24 ساله مجردی که اینستاگرام داشتند و به مراکز روانشناختی شهر قم مراجعه کرده بودند، 170 نفر به روش در دسترس انتخاب گردیدند. همچنین به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ استاندارد اندازه‌گیری باورهای دینی معبد استفاده شد؛ و داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با روش اینتر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از میان 4مؤلفۀ باورهای دینی (رفتار مذهبی شخصی، رفتار مذهبی جمعی، رفتار عملی مذهبی، رفتار دینی) و نیز سازۀ باورهای دینی، هیچ مؤلفه‌ای با خودافشایی نمونه مورد مطالعه از طریق اسم و بیو در پروفایل اینستاگرام، رابطه معنی‌داری نداشت. از میان این 4 مؤلفۀ باورهای دینی و سازۀ باورهای دینی، همگی با خودافشایی کاربران اینستاگرام از طریق ارائه عکس، رابطه‌ای منفی و معنی‌دار داشتند. همچنین از نتایج حاصله چنین استنباط می‌شود که، افرادی که به هر نحو، باورهای مذهبی و دینی بالاتری داشتند، خودافشایی کم‌تری از طریق ارائه عکس در اینستاگرام داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the profile options of female Instagram users and their religious beliefs (Case study; girls referring to some psychological centers in Qom)

نویسندگان [English]

 • fatemeh Amani Hamedani 1
 • kazem ostadimogaddam 2
 • Abas Habibzadeh 3

1 Graduate of Qom Azad University

2 Student / Quran and Hadith University of Qom

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Qom University

چکیده [English]

With the expansion of the use of the Internet and virtual Internet networks, it seems necessary to conduct research on these networks and the type of user behavior and its effects on them; To pave the way for more useful use of this new technology. For this purpose, the present study was conducted to determine the relationship between the profile options of female users (20 to 24 years old) of Instagram, with their religious beliefs among users referring to psychological centers in Qom. Thus, 170 single girls aged 20 to 24 who had Instagram and referred to psychological centers in Qom were selected by the available method. Also, in order to collect data, a standard questionnaire measuring the religious beliefs of the temple was used; Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression by Inter method. The results showed that among the 4 components of religious beliefs (personal religious behavior, collective religious behavior, practical religious behavior, religious behavior) and the structure of religious beliefs, none of the components had a significant relationship with self-disclosure of the sample through name and bio in Instagram profile. . Among these four components of religious beliefs and the structure of religious beliefs, all had a negative and significant relationship with self-disclosure of Instagram users through the presentation of photos. The results also show that people who had higher religious beliefs in any way had less self-disclosure by posting photos on Instagram.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social networking
 • Instagram
 • profile options
 • self-disclosure
 • religious beliefs
 1. احمدی، مبین. (۱۳۹۷). گزارش دنیای اینترنت تا ژانویه ۲۰۱۹. از سایت‌های برتر تا شمار کاربران ایرانی اینستاگرام. سایت زومیت، (۱۴/۱۱/۹۷).

  ادیب، یوسف؛ سلطانی، اکبر؛ نوظهوری، رامین و کریمی، سید بهاءالدین (1396). رابطه عمل به باورهای دینی، حمایت اجتماعی و شادمانی با سلامت روانی در دانش­آموزان. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 12(45)، 1-18.

  اکبری، ابولقاسم (1390). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: ساوالان.

  امانی همدانی، فاطمه (1398). بررسی رابطه میان گزینه‌های پروفایل کاربران دختر اینستاگرام با ویژگی‌های شخصیتی، باورهای دینی و هوش اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

  بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 5(1)، 31-62.

  بهرامی مشعوف. عباس (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین میزان عبادت و سلامت روان در دانشجویان پسر مراکز تربیت معلم همدان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.

  حسنی، حسین و کلانتری، عبدالحسین (1396). تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران. مجله مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، 18(72)، 33-63.

  خلخالی، معصومه؛ خلخالی، رقیه و باقریان جلودار، مصطفی (1396). رابطه بین باورهای دینی با رشد اخلاقی و خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه نهم مدارس دولتی شهر ساری ناحیه 2. مجله پژوهش‌های اخلاقی، 8(1)، 473-491.

  دادگران، سیدمحمد؛ خرازی آذر، زهرا و دبلشکی، فرحناز (1396). نقش شبکه‌های اجتماعی بر ترویج کتابخوانی (مطالعه موردی دنیال‌کنندگان صفحه کتابدونی در شبکه اجتماعی اینستاگرام). مجله راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6(22)، 207-234.

  راودراد، اعظم و گیشنیزجانی، گلنار (1396) . گونه‌شناسی بازنمایی بدن رسانه­ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام. فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 3(10)، 259-304.

  شمشیری، بابک؛ خوشبخت، فریبا و ایران‌پور، ماه منیر (1392). رابطه جهت‌گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی. فصلنامه روان‌شناسی دین، 6(2)، 33-35.

  عزیزی، سمیه؛ صادقی، منصوره؛ مظاهری، محمدعلی و فیاض بخش، محمدعلی (1391). مقایسه «عمل به باورهای دینی» و «راهبردهای کنار آمدن با مشکل» در دانش‌آموزان غیرانتفاعی مذهبی و معمولی دخترانه شهر تهران. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 8(25)، 55-91.

  کاویانی، محمد (1378). روان‌شناسی باورهای دینی. فصلنامه روان‌شناسی علوم اسلامی، (19)، 102-124.

   

  1. Reece, Andrew. M. Danforth, Christofer (2017). Instagram photos reveal predictive markers of depression. Jornal EPJ Data Science, (6). Article Nb 15.

  Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research,practice. New York: Guilford Press.

  Reece and Danforth EPJ Data Science (2017). DOI 10.1140/epjds/s13688-017-0110-z.

  Rosenthal, Lisa & Trub, Leora (2015). Exploring Associations AmongInstagram Use, - Allport, G. W. & Ross, J. M. (1967), Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, (5), 432- 443.