تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30497/ap.2021.239251.1485

چکیده

یکی از پدیده های مورد مطالعه در فراروانشناسی پدیده ی دورجنبانی است. این پدیده را از دو منظر تجربی و فلسفی می توان مورد بررسی قرار داد که اولی به اثبات وجود پدیده‌ی دورجنبانی و دومی به امکان عقلی و تبیین وجود آن می پردازد. برای فهم تبیین فلسفی ابن سینا از پدیده ی دورجنبانی باید جایگاه اصل علیت، چگونگی تعامل نفس با ماده و نیز معانی طبیعت را نزد ابن سینا بازشناسیم. ابن سینا بدون انکار اصل علیت و با توسع معنای آن که علاوه بر علیت فیزیکی، علیت غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد، پدیده ی دور جنبانی را امری طبیعی می داند که مطابق با نظم کلی جهان و حاصل گسترش دامنه ی فعالیت نفس از محدوده ی بدن به جهان پیرامون آن است. یکی از پدیده های مورد مطالعه در فراروانشناسی پدیده ی دورجنبانی است. این پدیده را از دو منظر تجربی و فلسفی می توان مورد بررسی قرار داد که اولی به اثبات وجود پدیده‌ی دورجنبانی و دومی به امکان عقلی و تبیین وجود آن می پردازد. برای فهم تبیین فلسفی ابن سینا از پدیده ی دورجنبانی باید جایگاه اصل علیت، چگونگی تعامل نفس با ماده و نیز معانی طبیعت را نزد ابن سینا بازشناسیم. ابن سینا بدون انکار اصل علیت و با توسع معنای آن که علاوه بر علیت فیزیکی، علیت غیر فیزیکی را نیز در بر می گیرد، پدیده ی دور جنبانی را امری طبیعی می داند که مطابق با نظم کلی جهان و حاصل گسترش دامنه ی فعالیت نفس از محدوده ی بدن به جهان پیرامون آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina's Explanation of Telekinesis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Azimi 1
  • Akbar Amiri 2
1 Associate professor, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran.
2 Ph. D. Islamic Philosophy at the University of Tehran.
چکیده [English]

One of the phenomena studied in parapsychology is Telekinesis. This phenomenon can be studied from two empirical and philosophical perspectives, the first of which proves the existence of a Telekinesis and the second of which is the intellectual possibility and explanation of its existence.
To understand Ibn Sina's philosophical explanation of Telekinesis, we must recognize the position of the principle of causality, how the soul interacts with matter, and also the meanings of nature from Ibn Sina's point of view.
Ibn Sina, without denying the principle of causality and by expanding its meaning, which in addition to physical causality, also includes non-physical causality, considers Telekinesis as a natural phenomenon, which is in accordance with the general order of the world and the result of expanding the scope of soul activity; from the body to the world.
One of the phenomena studied in parapsychology is Telekinesis. This phenomenon can be studied from two empirical and philosophical perspectives, the first of which proves the existence of a Telekinesis and the second of which is the intellectual possibility and explanation of its existence.
To understand Ibn Sina's philosophical explanation of Telekinesis, we must recognize the position of the principle of causality, how the soul interacts with matter, and also the meanings of nature from Ibn Sina's point of view.
Ibn Sina, without denying the principle of causality and by expanding its meaning, which in addition to physical causality, also includes non-physical causality, considers Telekinesis as a natural phenomenon, which is in accordance with the general order of the world and the result of expanding the scope of soul activity; from the body to the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telekinesis
  • Causality
  • soul
  • nature
  • matter