تعداد مقالات: 208
202. نمایه موضوعی از شماره 57ـ60 (1396ـ1397)

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-138


203. تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-190

10.30497/ap.2020.75366

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


204. باطن و حقیقت عبادت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 193-210

10.30497/ap.2021.239711.1498

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه صادق زاده


205. تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-209

10.30497/ap.2020.231893.1448

جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


206. مقایسه نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-234

10.30497/ap.2021.240287.1509

کمال پولادی؛ احمد جهانی نسب


208. فرایند وضع یا تدوین قانون جهان شمول از منظر ابن‌سینا و کانت

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 235-258

10.30497/ap.2021.239531.1495

محمود هدایت افزا؛ مونا فروزیان