تعداد مقالات: 208
152. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-113

10.30497/ap.2014.59339

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی


153. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113

10.30497/ap.2014.49256

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم


154. عینیت مفهومی‌ اوصاف الهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 103-124

10.30497/ap.2010.39500

سعیده سادات شهیدی


155. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-118

10.30497/ap.2016.61502

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی


156. تأثیر شناخت «بدن» در نفس‌شناسی ابن‌سینا (بررسی هشت مسئله از علم‌النفس سینوی)

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-122

10.30497/ap.2017.67154

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


157. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

10.30497/ap.2010.39486

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


158. تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

10.30497/ap.2017.63793

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


159. تحقیقی در ماهیت جهان اخلاقی نزد ابن‌‏سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-122

10.30497/ap.2019.75049

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


160. نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-130

10.30497/ap.2012.39452

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری


161. نگاهی به آرمان شهر سینوی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

10.30497/ap.2015.52038

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی


162. تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-129

10.30497/ap.2019.75334

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


163. بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 115-130

10.30497/ap.2008.67968

لیلا کیانخواه


165. اندیشه‌های اشراقی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 118-137

10.30497/ap.2009.67899

مرضیه صادقی


166. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-143

10.30497/ap.2009.67920

مریم خوشدل روحانی


167. شیخ اشراق و جریان فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 135-149

10.30497/ap.2008.67986

جلیله علم‌الهدی


168. معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-103

10.30497/ap.2019.71966

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی


169. عرفان سینوی در ساحت عمل با تأکید بر سبک بیان خاص ابن‌سینا

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-129

10.30497/ap.2013.39446

اسحاق طاهری؛ علیرضا میرزایی


170. مبانی، روش ها و مولفه های فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-128

10.30497/ap.2018.69476

حسن علی یاری


171. بررسی ریشه‏ های نظریه فقر وجودی ممکنات در حکمت سینوی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-127

10.30497/ap.2013.43276

مرضیه افراسیابی؛ سید حمید طالب زاده


172. رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132

10.30497/ap.2020.238666.1460

موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی


174. مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت


175. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان