تعداد مقالات: 214

77. رسالة فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-75

10.30497/ap.2021.239447.1494

سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی


79. مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

10.30497/ap.2015.52028

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


80. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی


83. ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 72-49

10.30497/ap.2019.74544

رضا اکبریان؛ علی مخبر


84. حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه، مبادی و علل کم‌رنگی آن

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-45

10.30497/ap.2019.71806

محمد رضا اسدی؛ غلامرضا بدرخانی


85. استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-69

10.30497/ap.2020.238754.1471

سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری


86. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-76

10.30497/ap.2013.39443

مریم سالم


88. مفهوم جسم در طبیعیات سینوی

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-76

10.30497/ap.2011.39474

غلامحسین رحیمی


89. تفوق برهان صدیقین ابن‌سینا بر براهین اثبات خدا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-77

10.30497/ap.2013.40705

حدیث رجبی


92. بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر آرای فارابی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-78

10.30497/ap.2013.43274

طیبه زارعی؛ سعید رحیمیان


93. حجت و استدلال مباشر

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-81

10.30497/ap.2010.39498

فرشته نباتی


94. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-78

10.30497/ap.2015.53391

فاطمه سلیمانی دره باغی


95. تبیین ابن سینا از خوارق عادات

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80

10.30497/ap.2017.67772

فرزانه ذوالحسنی


96. طرح حد مفهومی و جهت حکم از طرف ابوالبرکات بغدادی و نقد اندیشه ابن‌سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

10.30497/ap.2018.69483

غلامرضا ذکیانی؛ حسین اسعدی


98. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


99. بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا، مصباح یزدی)

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-80

10.30497/ap.2016.59348

میثم عزیزیان مصلح؛ جهانگیر مسعودی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


100. توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-82

10.30497/ap.2016.61501

امیر عباس علی زمانی؛ رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی