تعداد مقالات: 214

52. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-51

10.30497/ap.2009.67913

منیره پلنگی


54. لزوم احیای شرح القسطاس

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-27

10.30497/ap.2019.74929

علی اصغر جعفری ولنی


55. شناسنامه علمی

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397


57. ماده از نگاه فیزیک و فلسفه

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 20-55

10.30497/ap.2008.67957

فاطمه سلیمانی


61. وجودشناسی ابن سینا زمینه ساز نزدیکی عین و ذهن

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 40-56

10.30497/ap.2011.39473

مهناز قانعی


63. ادراکات شهودی نفس در حکمت سینوی و برخی پیامدهای معرفت شناختی آن

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-55

10.30497/ap.2013.43273

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی؛ مجید اکبری دهقی


66. غرض الهی از دید ابن‏ سینا و مقایسه آن با نظر متکلمان

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-59

10.30497/ap.2017.67748

مهناز کهندانی تفرشی


68. یادگیری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه ابن سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 42-61

10.30497/ap.2011.39466

محمد داوودی


69. جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-56

10.30497/ap.2013.40703

مهناز کهندانی تفرشی


73. نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 45-65

10.30497/ap.2010.39483

فاطمه صادقزاده قمصری


74. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-66

10.30497/ap.2017.63792

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی


75. نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-87

10.30497/ap.2007.67981

سعید انواری؛ اصغر دادبه