دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ـ پژوهشی

1. ابن‌سینا و نوعِ یقین حاصل از تجربه؛ خوانشی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241690.1552

روح الله فدائی؛ محمد سعیدی مهر


2. انگاره سازی معلم ثانی درباره نبوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


3. سرچشمه‌های بحث « وجود و ماهیت» و«تمایز متافیزیکی آن دو» در کتاب الحروف فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.30497/ap.2021.241686.1551

رحمان احترامی؛ شهرام پازوکی


4. تحلیل خاستگاه شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، با تکیه بر نظریه انگاره‌های عمومی در فلسفۀ فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.30497/ap.2021.241716.1553

محمد حسین وفائیان؛ علی اکبر ناسخیان


5. وحدت ماهویِ صورت ادراکی و مدرَک خارجی در آثار ابن‌سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.30497/ap.2021.242057.1566

سید علی طالقانی


6. عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30497/ap.2022.241940.1564

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


7. نسبت آگاهی با خود آگاهی: نقد دیدگاه کریگل با نظر به آراء ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30497/ap.2022.241974.1565

حسین زمانیها


8. وجوه تشابه و تمایز رسالة الطیور ابن سینا، غزالی و نجم رازی بر اساس نظریۀ کمبل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.30497/ap.2022.241193.1547

زینب شیخ حسینی؛ مریم جعفرزاده


9. استقلال رویکرد خواجه نصیرالدین طوسی از نظر مشاییان در باب حصول ادراکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.30497/ap.2022.241831.1558

مریم طهماسبی؛ سید عباس ذهبی؛ احمد بهشتی


10. معنا و مبنای قاعده الاتفاقی در فلسفۀ سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.30497/ap.2022.242310.1570

محمدکاظم فرقانی؛ راضیه لاهوتیان


11. بررسی دیدگاه ابن‌سینا درباره چگونگی ترکیب در اجسام مادی بر مبنای نظریه ماده- صورت‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30497/ap.2022.242407.1572

حمیده مختاری


12. اگر ابن سینا رهبر سازمان شما بود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.30497/ap.2022.242558.1578

نرگس نظرنژاد؛ زینب سادات موسوی