دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ـ پژوهشی

1. فیاض لاهیجی و قرائتی متفاوت از نظریه صور مرتسمه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30497/ap.2021.240603.1519

عزیزالله افشار کرمانی؛ محمود رضا مهاجری


2. کارکرد مفهوم کلی دراندیشه ابن سینا,و هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241066.1530

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


3. بی‌علقگی در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و تحلیل آن با بی‌علقی در زیبای‌شناسی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.240136.1507

مهدی بهرامی


4. بررسی دیدگاه‌های مختلف فلاسفه اسلامی در نقد و اصلاح نظریه ماده - صورت‌گرایی مشائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241435.1542

سعید انواری؛ حمیده مختاری


5. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


6. نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241384.1539

محمد مهدی کمالی؛ احمد شه گلی؛ جواد پارسایی


7. تحلیل و ارزیابی تفسیر فلسفیِ ابن سینا از آیه نور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241601.1548

محمد میری


8. شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


9. انفعال و عواطف انسانی در مواجهه با آثار هنری بر مبنای حکمت سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241389.1540

مریم خردمند؛ زهره توازیانی؛ خشایار قاضی زاده


10. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.239251.1485

مهدی عظیمی؛ اکبر امیری


11. تحلیل فراشناختی «عمل» در حکمت سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.240688.1521

شهناز شایان فر


12. اصل سنخیت در حکمت مشاء و تاثیر آن در رابطه هستی شناختی نفس و قوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241284.1536

حسین پژوهنده


13. ابن‌سینا و نوعِ یقین حاصل از تجربه؛ خوانشی نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241690.1552

روح الله فدائی؛ محمد سعیدی مهر