تعداد مقالات: 221

1. جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-19

10.30497/ap.2013.39439

فاطمه سلیمانی دره باغی


2. نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-25

10.30497/ap.2012.39447

سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهران رضایی


3. تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24

10.30497/ap.2012.39457

منیره سید مظهری


4. میزان معرفت انسان نسبت به خداوند از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22

10.30497/ap.2011.39464

سعیده سادات شهیدی


5. لذت و الم از نگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-23

10.30497/ap.2011.39471

فاطمه سلیمانی


6. منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-24

10.30497/ap.2010.39480

لطف الله نبوی


7. بحث ماهیت و وجود در ابن سینا و ابن رشد و نقد آن

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-21

10.30497/ap.2010.39488

احمد احمدی


8. ابن سینا و منطق مشرقی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-16

10.30497/ap.2013.43277

لطف الله نبوی


9. روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-23

10.30497/ap.2014.49252

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور


11. اثبات علیت در خارج از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

10.30497/ap.2015.53387

مریم سالم


12. جایگاه معرفت شناختی عقل عملی نزد ابن سینا

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-17

10.30497/ap.2014.59340

فرزانه ذوالحسنی


13. فلسفه عبادت انسان از منظر ابن‏ سینا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

10.30497/ap.2013.59343

فاطمه علی پور


14. حدس از نگاه ابن سینا و فخررازی

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-24

10.30497/ap.2016.59347

فروغ السادات رحیم پور؛ زهرا توکلی


15. چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-16

10.30497/ap.2016.61618

محمد سعیدی مهر


16. تمایز فلسفه ابن‌سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن‌رشد

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

10.30497/ap.2017.63671

سید محمد علی دیباجی


17. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


18. قاعده الواحد و نظام علی از دیدگاه ابن‌سینا و محقق طوسی

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-26

10.30497/ap.2009.67896

فاطمه صادق‌زاده قمصری


20. بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24

10.30497/ap.2008.67928

نادیا مفتونی


21. از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-8

10.30497/ap.2008.67955

سعیده سادات شهیدی


23. جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


24. صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23

10.30497/ap.2019.75045

شهناز شایان فر


25. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-19

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی