موضوعات = تمدن اسلامی
درآمدی بر کارکردهای تمدنی زبان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 370-343

10.30497/rc.2022.76527

شهناز کریمزاده سورشجانی؛ محسن الویری


الگوی عرفان مبارزه‌جو در اندیشه شهید مصطفی چمران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 26-1

10.30497/rc.2022.76180

یعقوب توکلی؛ محمدصادق شهبازی‌راد


رابطۀ انسان و موجودات فرا‌طبیعی در شاهنامه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 48-27

10.30497/rc.2022.76181

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی