موضوعات = دیپلماسی رسانه‌ای
بررسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 533-503

10.30497/rc.2022.76098

علی رحیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمود عزیزی


تحلیل پدیدارشناسی تبلیغ اسلام در آمریکای لاتین با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 32-1

10.30497/rc.2021.75809

محسن الویری؛ سید محمدعلی غمامی؛ حسین رضایی شریف آبادی


دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران در بستر شبکه اجتماعی توییتر؛ مطالعه‌موردی اغتشاشات دی‌ماه 1396

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-33

10.30497/rc.2021.75810

محمد رضا برزویی؛ امیر رضا تمدن؛ رضا جهانبازی گوجانی