موضوعات = مسائل منطقی
تعداد مقالات: 9
1. طرح حد مفهومی و جهت حکم از طرف ابوالبرکات بغدادی و نقد اندیشه ابن‌سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

10.30497/ap.2018.69483

غلامرضا ذکیانی؛ حسین اسعدی


2. تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-24

10.30497/ap.2012.39457

منیره سید مظهری


3. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


4. گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 66-86

10.30497/ap.2010.39484

اسدالله فلاحی


5. حجت و استدلال مباشر

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-81

10.30497/ap.2010.39498

فرشته نباتی


6. چیستی و اعتبار دلالت التزامی

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 82-102

10.30497/ap.2010.39499

مهناز امیرخانی


8. گزارش تحلیلی از رساله‌ «تعالیق المنطق» ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 145-156

10.30497/ap.2009.67923

زینب برخورداری؛ نجفقلی حبیبی


9. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی