موضوعات = تاریخ فلسفه
تعداد مقالات: 5
3. حکمت مشرقی ابن‌سینا از منظر ‌هانری کربن

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 22-40

10.30497/ap.2010.39496

اعظم قاسمی


4. اندیشه‌های اشراقی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 118-137

10.30497/ap.2009.67899

مرضیه صادقی


5. شیخ اشراق و جریان فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 135-149

10.30497/ap.2008.67986

جلیله علم‌الهدی