موضوعات = علوم اجتماعی و فرهنگ
تعداد مقالات: 5
2. جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، تیر 1397، صفحه 5-25

10.30497/ap.2018.69927

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


3. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 61-78

10.30497/ap.2015.53391

فاطمه سلیمانی دره باغی


4. نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 130-151

10.30497/ap.2015.52039

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری


5. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، دی 1393، صفحه 101-113

10.30497/ap.2014.49256

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم