موضوعات = دین شناسی
تعداد مقالات: 4
1. روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-23

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور


2. پردازش ابن‌سینا از مسئله نبوت در مقایسه با جریانات کلامی و فلسفی

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 44-62

زهره توازیانی


3. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


4. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 81-93

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری