موضوعات = دین شناسی
تعداد مقالات: 4
1. روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-23

10.30497/ap.2014.49252

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور


3. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

10.30497/ap.2010.39486

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


4. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 81-93

10.30497/ap.2008.67934

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری