موضوعات = وجودشناسی
تعداد مقالات: 20
3. سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 83-102

10.30497/ap.2016.61619

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی


10. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


11. نظام احسن و مسئله شرور در فلسفه ابن سینا

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 45-65

10.30497/ap.2010.39483

فاطمه صادقزاده قمصری


12. ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 125-144

10.30497/ap.2010.39487

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر


14. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 125-143

10.30497/ap.2009.67920

مریم خوشدل روحانی


15. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 94-111

10.30497/ap.2008.67935

طاهره کمالی زاده


16. مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت


17. ماده از نگاه فیزیک و فلسفه

دوره 11، 36 و 37، اسفند 1386، صفحه 20-55

10.30497/ap.2008.67957

فاطمه سلیمانی


18. ابن‌سینا در چالش با نظریه مثل افلاطون

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 24-46

10.30497/ap.2008.67989

زهره توازیانی


19. نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 47-87

10.30497/ap.2007.67981

سعید انواری؛ اصغر دادبه


20. بخت و اتفاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 150-168

10.30497/ap.2008.67982

مریم سالم؛ رضا اکبریان