موضوعات = فلسفه مشاء
تعداد مقالات: 7
2. رسالة فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-75

10.30497/ap.2021.239447.1494

سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی


4. رابطه صور ارتسامی با آفرینش موجودات از منظر ابن‌سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

10.30497/ap.2018.69530

منصور ایمانپور


5. فرایند"خویش" فهمی انسان در نظر ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-108

10.30497/ap.2018.70206

حدیث رجبی


6. مبانی، روش ها و مولفه های فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-128

10.30497/ap.2018.69476

حسن علی یاری


7. تبیین ابن سینا از خوارق عادات

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80

10.30497/ap.2017.67772

فرزانه ذوالحسنی