موضوعات = اندیشة اجتماعی مسلمانان
تبیین الگوی نظری شهید آوینی در مطالعه دفاع مقدس، به مثابه الگوی مطالعه پدیده ‏های اجتماعی دینی

دوره 30، شماره 2، آذر 1402، صفحه 597-624

10.30497/rc.2023.243977.1949

سید حسام الدین حسینی؛ نعمت اله کرم الهی؛ علیرضا مومن آرانی؛ اصغر اسلامی تنها


الگوی عرفان مبارزه‌جو در اندیشه شهید مصطفی چمران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 26-1

10.30497/rc.2022.76180

یعقوب توکلی؛ محمدصادق شهبازی‌راد


رابطۀ انسان و موجودات فرا‌طبیعی در شاهنامه

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 48-27

10.30497/rc.2022.76181

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری؛ جلیل مشیدی


تدوین الگوی ارتباطات دینی در اندیشه دفاعی امام خمینی(س)

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 222-195

10.30497/rc.2022.76187

امیدعلی مسعودی


معیارهای هنجاری رسانه های جمعی؛ مطالعه تطبیقی نئولیبرالیسم و رویکرد امام خمینی (ره)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 178-145

10.30497/rc.2021.75814

محمد رضا روحانی


مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 330-305

10.30497/rc.2021.75821

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ حمید پارسانیا؛ علی اصغر اسلامی تنها