موضوعات = ارتباطات میان فرهنگی
میزان و چگونگی هم‌فرهنگی دانش‌آموختگان مدارس اسلامی و سایر مدارس شهر تهران: با تاکید بر عوامل رسانه و مدرسه

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 152-127

10.30497/rc.2022.76521

حسین دهقان؛ محبوبه پرتواعلم؛ ناصر باهنر


ضرورت آموزش شیوه‌ها و مهارت‌های گفت‌وگوی ادیان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 102-81

10.30497/rc.2022.76183

خلیل حکیمی فر


دلالت‌های تربیت اجتماعی اسلامی در کتاب‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران با توجه به مبانی فلسفۀ میان‌فرهنگی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 285-255

10.30497/rc.2022.76189

فهیمه نصیری؛ طیبه ماهروزاده؛ مریم بناهان


تحلیل پدیدارشناسی تبلیغ اسلام در آمریکای لاتین با رویکرد ارتباطات میان‌فرهنگی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 32-1

10.30497/rc.2021.75809

محسن الویری؛ سید محمدعلی غمامی؛ حسین رضایی شریف آبادی


دیپلماسی سایبری عربستان سعودی در قبال ایران در بستر شبکه اجتماعی توییتر؛ مطالعه‌موردی اغتشاشات دی‌ماه 1396

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 66-33

10.30497/rc.2021.75810

محمد رضا برزویی؛ امیر رضا تمدن؛ رضا جهانبازی گوجانی


تحلیل رویکرد ارتباطات امام باقر (علیه السلام ) با فرقه زیدیه ( با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 144-119

10.30497/rc.2021.75813

عاطفه خانی؛ حسین خاکپور؛ هادی زینی