کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 24
1. اعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی جریان آنها در «وجود» از دیدگاه ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-28

10.30497/ap.2021.240541.1518

علی ارشدریاحی؛ جواد عظیمی دستگردی


3. رسالة فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-75

10.30497/ap.2021.239447.1494

سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی


4. تأمّلات تاریخی و متن‌شناختی در رساله نیروزیّة

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-116

10.30497/ap.2021.239387.1490

لیلا کیان خواه؛ سیدحسین موسویان


7. مقایسه نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-234

10.30497/ap.2021.240287.1509

کمال پولادی؛ احمد جهانی نسب


10. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-110

10.30497/ap.2020.75345

عبدالله میراحمدی


11. رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132

10.30497/ap.2020.238666.1460

موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی


12. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 153-172

10.30497/ap.2020.75348

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


13. تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-209

10.30497/ap.2020.231893.1448

جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


15. اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی


16. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-73

10.30497/ap.2019.74900

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی


18. تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-129

10.30497/ap.2019.75334

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


19. تحلیل و نقد روایت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-146

10.30497/ap.2019.75333

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم


20. صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23

10.30497/ap.2019.75045

شهناز شایان فر


22. بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-91

10.30497/ap.2019.74609

سعید انواری؛ امیرحسین شهگلی


23. استکمال نفس پس از مرگ از منظر ابن‌سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-107

10.30497/ap.2019.74916

فاطمه رازی زاده