کلیدواژه‌ها = وجود
تعداد مقالات: 3
1. اعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی جریان آنها در «وجود» از دیدگاه ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-28

10.30497/ap.2021.240541.1518

علی ارشدریاحی؛ جواد عظیمی دستگردی


2. استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-69

10.30497/ap.2020.238754.1471

سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری