نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

10.30497/ap.2017.63793

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال