نویسنده = نادیا مفتونی
تعداد مقالات: 9
2. اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-129

10.30497/ap.2015.53390

فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی


3. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113

10.30497/ap.2014.49256

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم


6. ادراکات باطنی سینوی در رساله‌های رمزی سهروردی

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 73-98

10.30497/ap.2009.67892

نادیا مفتونی


8. بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24

10.30497/ap.2008.67928

نادیا مفتونی