دوره و شماره: دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-158 (کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 10/5/1388 به دوفصلنامه حکمت سینوی درجه علمی ـ پژوهشی (با شماره مجوز 814/11/3( اعطا کرده است.) 

سخن سردبیر

1. از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

صفحه 5-8

سعیده سادات شهیدی


2. درباره فلسفه و نسبت آن با علوم

صفحه 9-19

آیت الله سید محمد خامنه‌ای


علمی ـ پژوهشی

3. ماده از نگاه فیزیک و فلسفه

صفحه 20-55

فاطمه سلیمانی