دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-138 (پاییز و زمستان 1389) 
7. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

صفحه 114-129

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان