اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر سعیده سادات شهیدی
دکتر سعیده سادات شهیدی استادیار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

سردبیر
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی استاد دانشگاه امام صادق (ع) واحد برادران

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 • hekmatsinaviisuw.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
رضا اکبری
رضا اکبری استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

محمد ایلخانی
محمد ایلخانی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

دکتری فلسفه

 • m-ilkhanicc.sbu.ac.ir
زهره توازیانی
زهره توازیانی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 • drztavazianyyahoo.com
محسن جوادی
محسن جوادی استاد تمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

فلسفه و کلام اسلامی

 • javadi-mqom.ac.ir
حسین کلباسی اشتری
حسین کلباسی اشتری استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری فلسفه

 • hkashtariyahoo.com
سید احمد حسینی
سید احمد حسینی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فلسفه مشاء

 • ahmadhosseineeazaruniv.ac.ir
فاطمه سلیمانی دره باغی
فاطمه سلیمانی دره باغی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری فلسفه تطبیقی

فاطمه صادق زاده قمصری
فاطمه صادق زاده قمصری دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه پیشین
نجفقلی حبیبی
نجفقلی حبیبی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تهران

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

 • nhabibiut.ac.ir
لطف الله نبوی
لطف الله نبوی دانشیار گروه فلسفه، حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس

دکتری فلسفه

 • nabavi_lmodares.ac.ir
شهناز شایانفر
شهناز شایانفر دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا

فلسفه و حکمت اسلامی

 • sh.shayanfaralzahra.ac.ir
دبیر اجرایی
الهه حاجیان حیدری
الهه حاجیان حیدری مدیر دفتر نشر

فلسفه/حقوق جزا و جرم شناسی

 • eh.hajianyahoo.com
ویراستار ادبی نشریه
لیلا خسروی
لیلا خسروی استاد مدعو

ادیان و عرفان اسلامی

 • mlk.tehranigmail.com