اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی حکمت سینوی

انعکاس مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی (حکمی) ابن‌سینا  و یافتن پاسخی به مسائل جدید.