علمی ـ پژوهشی

1. وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

صفحه 5-21

10.30497/ap.2020.75346

مهدی عظیمی


علمی- مروری

2. بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 25-44

10.30497/ap.2020.75344

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


3. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

صفحه 45-66

10.30497/ap.2020.75345

عبدالله میراحمدی


4. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

صفحه 63-82

10.30497/ap.2020.75348

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


علمی ـ پژوهشی

5. دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

صفحه 83-100

10.30497/ap.2020.75349

زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی


6. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 109-123

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


7. بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

صفحه 111-122

10.30497/ap.2020.75352

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


8. تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

صفحه 137-156

10.30497/ap.2020.75366

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


9. رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

صفحه 157-178

10.30497/ap.2020.238666.1460

موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی


10. تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 179-198

10.30497/ap.2020.75401

جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


11. علم به خود و نتایج آن در باب علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

صفحه 199-221

10.30497/ap.2020.75435

حسنی همایون؛ رضا اکبریان