دوره و شماره: دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399 

شناسنامه علمی شماره

1. فهرست مطالب

صفحه 1-4


علمی ـ پژوهشی

2. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 5-19

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


علمی- مروری

9. بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 133-152

10.30497/ap.2020.75344

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی