دوره و شماره: دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398 
6. تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 111-129

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


7. تحلیل و نقد روایت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی

صفحه 131-146

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم