1. اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی


2. لزوم احیای شرح القسطاس

صفحه 47-27

10.30497/ap.2019.74929

علی اصغر جعفری ولنی


3. ابعاد مسئله کمال نفس ناطقه در فلسفه ابن سینا و تحلیل انتقادی آن

صفحه 72-49

10.30497/ap.2019.74544

رضا اکبریان؛ علی مخبر


4. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

صفحه 91-73

10.30497/ap.2019.74900

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی


5. بازگشت خطای مادی به خطای صوری؛ خواجه نصیر و قطب‌ رازی در شرح کلام ابن‌سینا

صفحه 93-109

10.30497/ap.2019.72927

حسین اسعدی؛ علی حقی


6. تعامل قوۀ متصرفه با سایر قوای ادراکی از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 111-129

10.30497/ap.2019.75334

عبدالرضا کوشکی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری


7. تحلیل و نقد روایت آکوئیناس ازمدل خلقت سینوی

صفحه 131-146

10.30497/ap.2019.75333

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم