1. صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

صفحه 5-23

10.30497/ap.2019.75045

شهناز شایان فر


2. تجربه از منظر ابن‌سینا و مقایسه آن با استنتاج بهترین تبیین

صفحه 25-45

10.30497/ap.2019.74914

رضا محمد علیزاده؛ سید محمود موسوی


3. ارزیابی ساختار انتوتئولوژیکی متافیزیک در حکمت سینوی با نگاهی به تلقی هایدگر و ماریون از انتوتئولوژی

صفحه 47-64

10.30497/ap.2019.75048

عبدالله صلواتی


4. بررسی تعداد عناصر بسیط در حکمت مشاء و حکمت اشراقی سهروردی

صفحه 65-91

10.30497/ap.2019.74609

سعید انواری؛ امیرحسین شهگلی


5. استکمال نفس پس از مرگ از منظر ابن‌سینا

صفحه 93-107

10.30497/ap.2019.74916

فاطمه رازی زاده


6. تحقیقی در ماهیت جهان اخلاقی نزد ابن‌‏سینا

صفحه 109-122

10.30497/ap.2019.75049

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


7. تأمّلی فیزیکالیستی بر برخی از مهم‌ترین ادلّۀ تجرّد نفس نزد ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 123-141

10.30497/ap.2019.75322

مهدی همازاده ابیانه