دوره و شماره: دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397 
6. معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

صفحه 87-103

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی