شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی

علمی ـ پژوهشی

2. معانی دوگانه ضرورت نزد ابن‌سینا: پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو

صفحه 5-26

مصطفی زالی


3. حکمت عملی در فلسفه سینوی؛ جایگاه، مبادی و علل کم‌رنگی آن

صفحه 27-45

محمد رضا اسدی؛ غلامرضا بدرخانی


4. فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

صفحه 47-69

مهدی عباس زاده


5. نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن‌سینا

صفحه 71-85

سعیده سادات شهیدی


6. معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

صفحه 87-103

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی


7. رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

صفحه 105-120

سید رحمان مرتضوی


8. بررسی برهان علامه دوانی در اثبات واجب و مواجهه آن با برهان صدیقین سینوی

صفحه 121-133

محمود آهسته


مطالب عمومی

9. نمایه موضوعی از شماره 57ـ60 (1396ـ1397)

صفحه 135-138